Bảo mật thông tin

Orderfood.vn cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin cá nhân và giao dịch của thành viên.

Chỉ khi khách hàng đồng ý thì Orderfood.vn mới thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Orderfood.vn sẽ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng và thành viên biết trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên.

Nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên cung cấp kho đăng ký ban đầu là không chính xác thì Ban quản lý SGD TMĐT Orderfood.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó. Đặc biệt là theo yêu cầu pháp lý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý.

1800 6934